GDPR

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

KAMEROVÝ SYSTÉM

V súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno:        Poľnohospodárske družstvo

Sídlo:                               935 34 Veľký Ďur, Tekovská ul. 539

IČO:                                  00195341

Telefónne číslo:            036/6397221

E-mail:                             pdvdur@nextra.sk

Zodpovedná osoba:    nie je určená

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZAVEDENIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Ochrana majetku prevádzkovateľa, odhaľovanie kriminality, ochrana verejného poriadku a bezpečnosti prevádzkovateľa.

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Videozáznam zachytených osôb, pričom videozáznamy nebudú použité za účelom spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov, len ako bežné osobné údaje.

 

UMIESTNENIE KAMIER

Kamery sú umiestnené na stenách budovy prevádzkovateľa a snímajú nasledujúce priestory:

Kamera 1:   Monitoruje – Hlavnú bránu

Kamera 2:   Monitoruje – Čerpačku

Kamera 3:   Monitoruje – Halu MS-1

Kamera 4:   Monitoruje – Halu MS-2

Kamera 5:   Monitoruje – Halu MS-3

Kamera 6:   Monitoruje – Dolnú dielňu 1

Kamera 7:   Monitoruje – Dolnú dielňu 2

Kamera 8:   Monitoruje – Kvetkin sklad

Kamera 9:   Monitoruje – Dolný dvor

Kamera 10: Monitoruje – Dolný dvor 2

Kamera 11: Monitoruje – Horný dvor 1.1

Kamera 12: Monitoruje – Horný dvor 1.2

Kamera 13: Monitoruje – Horný dvor 2.1

Kamera 14: Monitoruje – Horný dvor 2.2

 

Každý vstup do monitorovaného priestoru je označený piktogramom a označením, že daný priestor  je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom.

DOBA TRVANIA MONITOROVANIA

Kamerový systém je zapnutý a monitoruje nepretržite počas celého dňa.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR (§ 13 ods.1 písm. f) Zákona) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, v súlade s účelom spracúvania:                   – zabezpečenie dôkazov pre prípad vzniku škody prevádzkovateľovi, spáchanie priestupku, trestného činu a prípadné súdne konanie.

 

PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je

Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP: nie je

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: Súd, orgány činné v trestnom konaní

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

– právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

– právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

– právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená

niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

– právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

– právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,

– právo podať sťažnosť dozornému orgánu

– právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú   v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo narušené, môže sa tiež obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.

 

POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:

zákonnou požiadavkou na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.